استفاده از کوپلر گروتی بیش تر برای سازه های پیش ساخته مانند تیر، ستون و دیوار استفاده می گردد.

ساختار این گونه بتن ها به گونه ای است که از یک طرف دارای رزوه و از سمت دیگر دارای محفظه ای برای ریختن بتن گروت می باشند.

در این حالت نیرو از میلگرد به بتن و از بتن به میلگرد منتقل میشود .

در قطعات پیش ساخته شبکه آرماتور به وسیله کوپلر های میانی بسته میشود و در محل اتصال دو ستون به یکدیگر کوپلر های گروتی تعبیه میشود.

از این نوع وصله های میکانیکی می توان در میلگرد هایی که طول آنها از طول مهاری کمتر است نیز استفاده کرد و در آخر این وصله های به نحوی طراحی شده اند تا پس از تکمیل اتصال ، تمامی قواعد و بند های آیین نامه ی ACI  را اجرا نمایند.