هنگامی  که دو آرماتور قادر به حرکت نیستند و در دو بخش مجزا از یکدیگر در سازه بتنی قرار گرفته اند از کوپلر موقعیت استفاده می کنیم، کوپلر موقعیت از سه قسمت تشکیل شده است قسمت نر و  قسمت ماده و یک مهره قفل کننده تشکیل می شود.

قطعه نر دارای یک رزوه داخلی و یک رزوه خارجی موازی می باشد ، قطعه ماده نیز دارای رزوه داخلی موازی می باشد و مهره متصل کننده برای محکم نگه داشتن اتصال استفاده می شود