هنگامی  که دو آرماتور قادر به حرکت نیستند و در دو بخش مجزا از یکدیگر در سازه بتنی قرار گرفته اند از کوپلر موقعیت استفاده می کنیم، کوپلر موقعیت از سه قسمت تشکیل شده است قسمت نر و  قسمت ماده و یک مهره قفل کننده تشکیل می شود.

قطعه نر دارای یک رزوه داخلی و یک رزوه خارجی موازی می باشد ، قطعه ماده نیز دارای رزوه داخلی موازی می باشد و مهره متصل کننده برای محکم نگه داشتن اتصال استفاده می شود

جاوید متال تولید کننده وصله مکانیکی ( کوپلر) از انواع مختلف اعم از: کوپلر استاندارد در ابعاد و سایز های متفاوت ، کوپلر انتهایی ، جوشی و کوپلر پیچی

 

خرید کوپلر موقعیت

 

قطعه کوپلر یا وصله مکانیکی موقعیت دارای یک رزوه داخلی و یک رزوه خارجی موازی می باشد ، قطعه ماده نیز دارای رزوه داخلی موازی می باشد و مهره متصل کننده برای محکم نگه داشتن اتصال استفاده می شود.

طبق درخواست شما انواع کوپلر (وصله مکانیکی) از نوع ( کوپلر یا وصله مکانیکی موقعیت ، کوپلر یا وصله مکانیکی جوشی ، کوپلر یا وصله مکانیکی تبدیل ، کوپلر یا وصله مکانیکی پیچی، کوپلر یا وصله مکانیکی استاندارد ، کوپلر یا وصله مکانیکی انتهایی ) جهت مصارف ساختمان ، برج ، آرماتور در اندازه و سایزهای مختلف فعالیت دارد.